Monday, January 23, 2012

Σωτήριος ΠαστάκαςΕκείνη τη νύχτα

που ξαφνικά οι νεκροί

αποφάσισαν να κάνουν τους νεκρούς,

οι πίνακες τους πίνακες

κρεμασμένους στους τοίχους,

τα βιβλία συμφώνησαν

να πάρουν τη θέση τους

το ένα δίπλα στο άλλο στη βιβλιοθήκη,

τ’ άστρα να διανύσουν

την προκαθορισμένη τους τροχιά,

οι πολυκατοικίες ν’ ανάψουν όλες μαζί

τα φώτα τους στις μικρές κουζίνες

και τα μεγάλα σαλόνια

ακριβώς την ίδια ώρα

και τ’ αυτοκίνητα ν’ ανοίξουν

εις τη διαπασών τα στερεοφωνικά τους,ο γάτος μου αποφάσισε

για μια φορά κι αυτός

να κάνει μόνο το γάτο

και να χαθεί από τα μάτια μου

εκείνη τη νύχτα.

Friday, January 20, 2012

"Déjeuner du chat" (Louis Lumière, 1897)Thanks to Gildas Le Dem

Is Alcohol Bad for Your Cat? | By Paulette Cooper and Paul Noble


You know your cat has a drinking problem when he won't drink out of his water bowl unless there's an olive in it! Actually, cats who are party animals generally prefer beer, and beer swilling among cats may be so prevalent -- although rarely discussed -- that for many years, there's been a law on the books in Natchez, Mississippi, forbidding cats from drinking beer!

"There's evidence that some animals have the urge to be intoxicated. Humans are not the only ones," says Dr. Mike Richards, formerly the head of AOL's Pet Care Forum and now co-owner of Mathews Veterinary Services in Cobbs Creek, Virginia.

"I always thought if animals had access to alcohol, there would be a lot more problems than there are," says Richards.

Still, you don't find many cats going to the Betty Ford clinic for treatment -- although they might need it. Alcohol is harder on cats than it is on dogs or people. Felines are not good at breaking alcohol down, and even a moderate dose may start a cat vomiting; more could cause them to collapse or go into a coma.

So, if your cat starts begging for some beer, treat her like an underage drinker, tell her she's acting like a mad catter, and that the bar is closed.


From "277 Secrets Your Cat Wants You to Know" by Paulette Cooper and Paul Noble.

Sunday, January 15, 2012

Should your cat go on Prozac? | by Paulette Cooper & Paul Noble


Should your cat become part of the Prozac Nation? "I give cats Prozac for a number of reasons," says Dr. Steven Melman, sometimes jocularly called "The Pied Piper of Prozac for Pets."

He explained that cats are most often given Prozac for "obsessive-compulsive disorders, like when they pull their hair out for non-allergy reasons. With Prozac they often get better," says this veterinary dermatologist/behaviorist.

Cats, like people with obsessive-compulsive disorder, may have a need to do something several times in a row or in a certain way. But unlike people, they can't check a door five times after they go out to if it's locked.

But Prozac {fluoxetine} has been known to help cats' obsessive-compulsive behavior, such as biting themselves repeatedly in one spot, or related nipple, flank, or paw sucking.

Prozac also works for certain types of aggression as well as depression. "Cats become upset for various reasons. Say their families are breaking up, or their owner has a new boyfriend or girlfriend, is moving or whatever," says Melman, of the Animal Dermatology and Behavior Clinic in Maryland.

Since a cat can't directly tell you he's upset over these things, he may inappropriately urinate, defecate, or howl. "And Prozac may help with all of these," Dr. Melman stated.

Incidentally, if your cat is displaying these symptoms, and you're on Prozac, don't give your cat your medicine because the dosages are different. And if you're having a Prozac moment, don't take your cat's pill for the same reason.

© Daido Moriyama


Brian Walsh

"In life there are two compensations--Prozac and cats."

Friday, January 13, 2012

Σωτήριος Παστάκας | Από τη συλλογή «Χόρχε»

«Στις αδιέξοδες νύχτες,ο γάτος μου κουλουριάζεται, νίπτει τα χέρια του, τα πόδια του...πάει και βρίσκει το καλαθάκι – τον τελικό του προορισμό –να ονειρευτεί για άλλη μια φορά, πως ήταν αίλουρος»

© Duane Michals

Dennis Hopper & Cat

Ιστορία μιας γάτας | Εμμανουήλ Ροΐδης

Αν εξαιρέσωμεν τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, δεν πιστεύω να υπάρχωσιν άλλα επί γης πλάσματα όσον οι γάτοι συκοφαντηθέντα. Ως κατά πρόληψιν και κατά παράδοσιν κηρύττονται δεισιδαίμονες, οπτασιασταί, μυθολόγοι και ονειροπλέκται ο Πορφύριος, ο Ιάμβλιχος, ο Πρόκλος και ο Πλωτίνος, ούτω κακίζεται και πας γάτος ως δόλιος, άπιστος, αχάριστος και ανίκανος άλλον παρά τον εαυτόν του ν' αγαπήση. Και ως εις τα λεγόμενα ονείρατα των νεοπλατωνικών αντιτάσσεται η ασφαλής επιστήμη του Αριστοτέλους, ούτω και εις του γάτου την κακίαν αι πάντοιαι του σκύλλου αρεταί. Εις προγενέστερον έργον μου επροσπάθησα ν' αποδείξω το ιστορικώς ασύστατον της τοιαύτης περί των Αλεξανδρινών γνώμης και, προ πάντων, πόσον είναι άδικος η προς άλληλα σύγκρισις δύο πραγμάτων όλως ανομοίων, οία η εμπειρία του Σταγειρίτου προς το υπερούσιον πτερύγισμα της νεοπλατωνικής διανοίας1. Τούτο είναι περίπου το αυτό ως αν υπετιμάτο εν συγκρίσει προς την πέρδικα, ως μη φαγώσιμος, η αηδών. Καθ' όμοιον τρόπον κατηγορείται και ο γάτος ότι δεν γλείφει τας χείρας του κυρίου όταν ούτος τον δέρη, ότι δεν τρέχει άμα τον καλέση, ουδέ στέργει να φανή χρήσιμος κυνηγών διά λογαριασμόν του, φυλάσσων τα πρόβατά του, στρέφων επί της πυράς τον οβελόν και προπορευόμενος με φανάριον εις το στόμα, ή καν να τον διασκέδαση υπερπηδών ράβδους ή ορθούμενος εκ των οπισθίων ποδών. Ταύτα είναι ακριβέστατα. Ουδείς ποτέ ούτε δι' αμοιβής ούτε διά ραβδισμών κατώρθωσε να επιβάλη εις γάτον να πράξη όσα πράττουσιν οι σκύλλοι, οι δούλοι και οι γελωτοποιοί. Αλλ' οι τοιαύτα παρ' αυτού απαιτούντες λησμονούσιν, ως φαίνεται, ότι εκ των συνοίκων μας ζώων μόνον ούτος ανήκει εις το βασιλικόν γένος των αιλουροειδών (filins)· ότι είναι πρωτεξάδελφος της τίγρεως, του πάνθηρος και του λέοντος, και άμεσος απόγονος του αιλούρου και του λυγκέως· ότι έχει, ως εκείνοι, οφθαλμούς λάμποντας εις το σκότος και γνώρισμα της ευγενείας του οξείς όνυχας συσταλτούς. Ουδέ φαίνονται κάλλιον της φυσιολογίας μελετήσαντες την ιστορίαν. Εκ ταύτης θα εμάνθανον ότι κατά τους αρχαίους εκείνους χρόνους, ότε εθεοποιείτο το κάλλος του σώματος και το σθένος της ψυχής, πλειστάκις ηξιώθη ο γάτος θείων τιμών. Οι Αιγύπτιοι τον ελάτρευσαν ως Απόλλωνα υπό το σχήμα γαιοκεφάλου νεανίσκου και την γάταν ως θεάν του έρωτος και του κάλλους. Η ευμορφία τω όντι των γυναικών εξετιμάτο παρ' αυτών κατ' ακριβή αναλογίαν της ομοιότητος προς τα αιλουροειδή, του σπινθηρισμού των οφθαλμών, της λειότητος του δέρματος, του ροδίνου χρώματος των ρωθώνων, της ελαφρότητος του πατήματος, της χάριτος και της ευκινησίας. Προς κατάκτησιν τοιούτων προσόντων αφιερούντο, κατά τον Διόδωρον, νηπιόθεν αι κορασίδες εις την θεάν Γαλήν, διά της αναρτήσεως εις τον τράχηλον μεταλλίου φέροντος την εικόνα της Αιγυπτίας Αφροδίτης, κατά δε τον Διόδωρον, οσάκις απέθνησκεν εντός αιγυπτιακής οικίας γαλή, έκοπτον οι κάτοικοι εις ένδειξιν πένθους την κόμην. Μετά τους Αιγυπτίους ελάτρευσαν οι Άραβες εις τους αυτούς τόπους το είδωλον τουΧρυσού Γάτου, ουδ' έπαυσαν μετά την αποκάλυψιν του ενός Θεού να τον κηρύττωσι το κάλλιστον μετά τον άνθρωπον δημιούργημα, αντιτάσσοντες αυτόν ως σύμβολον καθαριότητος και ευγενείας εις τα λοιπά ζώα και μάλιστα τον σκύλλον. Αλλά την αληθή αυτού υπεροχήν φαίνονται κατανοήσαντες κάλλιον παντός άλλου λαού οι κατακτηταί του αρχαίου κόσμου Σουηδοί και Βανδήλοι, οι αναγράψαντες εις τας πολεμικάς αυτών σημαίας το ομοίωμα του γάτου, ως του μόνου πλάσματος το οποίον δύναται μεν να ημερωθή, όχι όμως και να υποδουλωθή.

Η συνέχεια εδώ.

Saturday, January 7, 2012

Eric Gurney

"Cat lovers can readily be identified. Their clothes always look old and well used. Their sheets look like bath towels, and their bath towels look like a collection of knitting mistakes."

Wednesday, January 4, 2012